Source Quelle

Tworzymy wartość poprzez wiarygodne kontakty

WARTOŚĆ – WIARYGODNOŚĆ – POŁĄCZENIA

ŁAŃCUCHY DOSTAW NIE ŚPIĄ

Zapewniamy wsparcie zakupów i sprzedaży w skali globalnej:

1. Nowe źródła zaopatrzenia: poszukujemy nowych źródeł zaopatrzenia w surowce, komponenty i wyroby gotowe.
2. Nowe rynki zbytu: poszukujemy nowych partnerów biznesowych.
3. Wsparcie merytoryczne: organizacja wsparcia logistycznego, prawnego i negocjacyjnego.

SUPPLY CHAINS ARE NOT SLEEPING

We provide support for purchases and sales on a global scale:

1. New sources of supply: we are looking for new sources of supply of raw materials, components and finished products.
2. New sales markets: we are looking for new business partners.
3. Substantive support: organization of logistics, legal and negotiation support.

YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS

1. Our brand depends on the quality of our partners.
2. We are rewarded with your new profits.
3. We care extremely.

CONTINOUS IMPROVEMENT

1. We follow market trends, looking for new opportunities.
2. We analyze the risks and help to manage it.
3. We work with think tanks to be as close as possible to predictions.

TWÓJ SUKCES JEST NASZYM SUKCESEM

1. Nasza marka zależy od jakości naszych partnerów.
2. Jesteśmy nagradzani Twoimi nowymi zyskami.
3. Nam zależy ekstremalnie.

CIĄGŁE DOSKONALENIE

1. Śledzimy trendy rynkowe, szukając nowych możliwości.
2. Analizujemy ryzyko i pomagamy nim zarządzać.
3. Pracujemy z think thankami, aby być jak najbliżej prognoz.